رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان
امتیاز شما به این صفحه

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان : در بهترین شرایط هر تخم باید دستگاه جوجه کشی خودش را داشته باشد و تحت مراقبت ویژه خودش قرار گیرد. در دستگاه چند مرحله ای تمام تخم ها دارای نفوذپذیری های مختلفی هستند و دوره های رشد نیز متفاوت می باشد. بنابراین شرایط رطوبتی بسیار متفاوتی درون دستگاه وجود دارد. در این صورت باید میانگین وزن تخمها در نظر گرفته شود. در عمل باید حداقل ده تخم به هنگام گذاشتن درون دستگاه وزن شوند و میانگین این تخم ها باید محاسبه شده و مبنای کار قرار گیرد.

بنابراین هنگام تنظیم رطوبت دستگاه جوجه کشی باید میانگین تغییر وزن را مورد توجه قرار داد. زمانی که رطوبت براساسی میانگین وزن تخم ها تنظیم می شود، اختلافاتی در میزان کاهش وزن تخمها در محدوده تخمین زده شده براساس ۱۵ درصد کاهش وزن وجود خواهد داشت اما این طبیعی است و نمی توان آن را تغییر داد یا از آن جلوگیری کرد. در تخمهای طیور، نفوذپذیری پوسته طی فصل تخم گذاری افزایش مییابد. بنابراین باید رطوبت دستگاه جوجه کشی تنظیم شود تا از کاهش وزن صحیح اطمینان یابیم. به نظر می رسد که این مورد در تخم های شترمرغ هم صدق می کند. در نتیجه کنترل کاهش وزن تخم طی فصل تخم گذاری روش خوبی جهت تنظیم رطوبت دستگاه جوجه کشی می باشد.

» رطوبت و هج تخم های شترمرغ

پرنده تا زمان سوراخ کردن بیرونی، ۱۵ درصد وزن اولیه شان را از دست می دهند، اما هنگامی که پوسته شکسته می شود، بخار آب اضافی از دست میرود. بدین ترتیب است که تا آخر دوره جوجه کشی ۸-۶ درصد کاهش وزن محاسبه می شود. در پوسته های شکسته، کاهش وزن فقط به وسیله رطوبت هوا تنظیم می شود. برای جلوگیری از خشک شدن کامل طی این مدت باید رطوبت هچر را افزایش دهیم.

وقتی که تعداد زیادی تخم در هچر وجود دارد، بخار آب تولید شده از تخمها افزایش مییابد و در داخل محوطه دستگاه جمع شده و به طور طبیعی باعث افزایش رطوبت می شود. بهتر است در این موقعیت دمای مخزن خشک را ۰/۵ کاهش دهیم تا باعث کاهش گرما شده و به صورت اتوماتیک رطوبت نسبی را افزایش دهد. از طرف دیگر صورت ایدهآل، دمای مخزن مرطوب باید آن میزان افزایش یابد که ۷۰ درصد رطوبت نسبی ایجاد کند (“۳۱/۲ در مخزن خشک از “۳۵/۹). باید رطوبت هچر افزایش یابد تا از خشک شدن غشاء های پوسته طی هچ جلوگیری کند.

متاسفانه غشاء ها به قدری خشک و سخت می شوند که اغلب به پرهای جوجه می چسبند و در نتیجه مانع تلاش های آنها برای بیرون آمدن از تخم می شوند. رطوبت پایین هچر، به آن دسته از تخم هایی که طی دوران جوجه کشی (درون ستر) آب کافی از دست نداده اند کمکی برای از دست دادن آب اضافی نمی کند. هنگامی که زمان جوجه در آوری نزدیک می شود، آب اضافی توسط جنین در پوست و ماهیچه اش جمع می شود.

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان
رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

» تنظیم رطوبت برای تخم ها شترمرغ

تعیین تنظیم رطوبت برای تخم هایی که در حال جوجه کشی هستند تقریباً آسان است (مراجعه به بخش ۱-۴-۸) در این روش رطوبت میانگین که مناسب با وزن تخمها باشد تعیین می شود. محیط داخلی اتاق خصوصاً برای تخم های شترمرغ می تواند تأثیرات مهمی را بر رطوبت دستگاه جوجهکشی داشته باشد. بخار آب برای ایجاد رطوبت در دستگاه می تواند توسط تخم، هوای محیط و سیستم رطوبتساز دستگاه تولید شود. کاهش رطوبت برای اطمینان از کاهش صحیح وزن لازم است اما اغلب مشکل بالا بودن رطوبت محیط اتاق جوجه کشی است.

اگرچه هوای وارد شده به دستگاه جوجه کشی گرم است و ممکن است باعث افت رطوبت نسبی دستگاه شود ولی برای رسیدن به کاهش وزن صحیح همچنان رطوبت نسبی دستگاه می تواند بسیار بالا باشد. برای حل این مشکل باید رطوبت هوای اتاق را که وارد دستگاه می شود را کاهش داد تا رطوبت مطلق کاهش یابد. در این صورت این رطوبت سازهای دستگاه هستند که رطوبت دستگاه را کنترل می کنند نه شرایط محیط. باید تا حد امکان از تجمع بیش از حد آب درون دستگاه جوجه کشی تخم شترمرغ جلوگیری کرد و به سیستم اسپری اتوماتیک اجازه داد که به هنگام نیاز، رطوبت مورد نیاز دستگاه را فراهم کند.


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی خانگی
 • رطوبت دستگاه جوجه کشی
 • زمان هچ دستگاه جوجه کشی
 • رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان
 • تخم شترمرغ
 • پوسته تخم شترمرغ
 • رطوبت نسبی و کاهشوزن تخم
 • تخم شترمرغ سانان
 • سالن پرورش تخم شترمرغ
 • دستگاه جوجه کشی شترمرغ
 • جوجه کشی شترمرغ سانان
 • جوجه کشی شترمرغ

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه در "رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین بیشتر رای دادند
اطلاع از