شروع به استخدام نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

شروع به استخدام نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

شروع به استخدام نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین
امتیاز شما به این صفحه

شروع به استخدام نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

استخدام نوعی سرمایه گذاری است

کار در محیط پرورش بلدرچین همانند سایر بخش های دامپروري یکی از مشاغل بسیار سخت محسوب میشود. یافتن نیروهای کاري با کارایی مناسب یکی از مشکلات پرورشدهندگان بلدرچین است. به دلیل سطح مهارتی که کار کردن با موجود زنده لازم دارد آموزش و تعویض کارکنان هزینه زیادي دارد. در استخدام نیروهاي کاري خود حداکثر دقت را به خرج دهید. شاید در نگاه اول بگویید که نیروی کاری خوب در دسترس نیست اما من اعتقاد دارم در شرایط ایران نیروي کاری نسبتاً مناسبی در دسترس کارآفرینان است. فقط پیدا کردن این کارکنان خوب نیاز به برنامه ریزي و صرف وقت کافی دارد.

قبل از استخدام برنامه ریزي کنید

سعی کنید قبل از استخدام هر یک از کارکنان شرح دقیقی از وظایفی که قصد دارید به وي محول کنید تهیه کنید. در زمان مصاحبه و یا عقد قرارداد تصویر شفاف و واقعی از کار داشته باشید تا کارکنان نیز با دید باز مسئولیت را بپذیرند. هر چند وقت یکبار وظایف و عملکرد کارکنان را ارزیابی و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال نمایید. مشکلی که در مورد نیروهاي کاري مجموعه هاي پرورش بلدرچین زیاد دیدهام این است که در زمان استخدام کارکنان، واقعیات کار به کارکنان نشان داده نمیشود. در ابتداي کار حجم کار کمتري به کارکنان واگذار میشود. ولی به مرور کارهای متنوع و پیچیدهای به کارکنان واگذار میشود.

نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

در نتیجه خیلی زود دلسرد شده و این احساس به کارکنان دست میدهد که مورد سوءاستفاده قرارگرفته و بیش از وظیفه کار میکنند. در صورتی که حقوق کافی به کارکنان پرداخت نکنید و احترام کافی به آنها نداشته باشید مطمئن باشید که خسارت زیادي به شما وارد خواهد شد. هم به دلیل انجام کارهای ناقص و هم به دلیل ترك کار توسط کارکنان که در هر دو صورت خسارت سنگین است. بنابراین در استخدام و بهکار گیري نیروهاي کاري حداکثر دقت را داشته و به صورت قانونی نیرو استخدام کنید. براي بررسی جنبه هاي قانونی میتوانید از مشاوران حقوقی کمک بگیرید.

چگونه نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین در کارکنان خوب پیدا کنیم؟

روش های مختلفی براي یافتن کارکنان خوب وجود دارد. بهترین روش جستجو در اطرافیان و افراد بومی منطقه است. با داشتن شناخت قبلی میتوان استخدام مناسبتري انجام داد. نکته مهم در استخدام این است که قبل از تصمیم به استخدام افراد شرح کارهایی که از فرد جدید انتظار دارید کاملاً واضح و شفاف بنویسید تا هم خودتان و هم نیروي جدید دچار سردرگمی نشود. منظم بودن کارها و تقسیم مناسب آنها بین کارکنان نشاندهنده توان مدیریتی شما است. هیچگاه بیش از توانایی های یک فرد وظیفه مشخص نکنید. مدیرانی دیدهام که کارهایی را به یک فرد تازهوارد در مجموعه پرورش بلدرچین واگذار میکنند که حتی خودشان با چند سال سابقه نیمی از این کارها را در روز نمیتوانند انجام دهند.

استخدام اولین همکار در نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

اهمیت اولین نیروي کاري در مجموعه پرورش بلدرچین بسیار زیاد است چرا که هر فرهنگ سازمانی و رفتاري که در ذهن اولین نیرو شکل گیرد به سرعت در کارکنان بعدي نیز ایجاد میشود. بنابراین بجاي اینکه تمام ساعات کاري را صرف کارهاي عادی و روزمره کنید در اولین فرصت فرد مناسب را پیدا کنید و کارها را واگذار کنید. به خودتان فرصت بیشتری برای فکر کردن و برنامه ریزي بدهید.معمولاً استخدام اولین همکار بسیار دشوار و همراه با تنش زیادي است. اما در صورتی که از قبل خوب برنامه ریزي کنیم به راحتی میتوان نیروي کار مناسب را پیدا و بکار گرفت. معمولاً در اوایل کار مدیر مجموعه پرورش بلدرچین متوجه پیچیدگی کار پرورش میشود و بعد از مدتی به مهارت هاي لازم دست پیدا میکند. بنابراین مدیر تصور میکند که هیچ کس بجز خودش قادر به اداره کردن کارها نیست.

بنابراین مدیر به این نتیجه میرسد که تمام کارها را خود به تنهایی انجام دهد. این کار سبب میشود که کسبوکار پرورش بلدرچین رشد نکند چون یک فرد دارای زمان و انرژی محدودي است. بنابراین به وسواس انجام تمام کارها فقط توسط خودتان دچار نشوید.

نیرو کاری در مجموعه پرورش بلدرچین

همکاران شما چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

حجم کار در واحد پرورش بلدرچین نسبت به سایر واحدهاي دامپروري زیاد بوده و داراي پیچیدگی زیادي است. علاوه بر اینکه زمان کار در یک واحد پرورش بلدرچین به صورت شبانه روزي و در طول سال است (حتی یک لحظه تعطیلی نیز وجود ندارد). تنوع کار نیز زیاد بوده و کارکنان باید داراي مهارت های کافی براي انجام کارهاي محوله باشند. برنامه ریزي و تقسیم کار که معمولاً توسط مدیر انجام میشود نیز یکی از موارد مهم در انجام بهینه کارهاي داخل مجموعه است.


 • کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین
 • مقدمه ای بر پرورش مرغ بومی
 • جزییات پرورش بلدرچین
 • پرورش بلدرچين
 • پرورش بلدرچین تخمگذار
 • پرورش بلدرچین جوجه
 • پرورش بلدرچین جوجه کشی
 • پرورش بلدرچین در حیاط
 • پرورش بلدرچین درخانه
 • استخدام نیرو کاری پرورش بلدرچین
 • پرورش بلدرچین
 • شرایط پرورش بلدرچین
 • نگهداری از بلدرچین
 • نحوه پرورش و نگهداری بلدرچین
 • نکات کلیدی در پرورش و نگهداری بلدرچین

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از