پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین

پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین

پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین
امتیاز شما به این صفحه

پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین

واحد پرورش بلدرچین

1 -علاقه به بلدرچین و داشتن شرایط فیزیکی و روحی انجام کار

2 -توان کار در نوبت هاي مختلف کاري

3 -منظم و دقیق بودن در کارها

4 -باسواد بودن

5 -امکان رفت و آمد راحت به مجموعه

بجای کارگر مدیر واحد پرورش بلدرچین استخدام کنید

کارکنان نقش حیاتی در موفقیت و سود دهی مجموعه پرورش بلدرچین دارند. در واقع کارکنان مدیران مجموعه در زمان نبودن مدیر هستند. در اینجا میخواهم دیدگاه شما را نسبت به کارکنان تغییر دهم. به جاي استخدام کارگر ساده براي مجموعه پرورش بلدرچین به دنبال استخدام مدیر براي مجموعه خود باشید. بدین معنی که افرادي را استخدام کنید که روحیه مدیریتی داشته باشند و بتوانند مسئولیت پذیر بوده و امور مربوطه را به خوبی انجام دهند. چیزي که در اکثر واحدهاي پرورش بلدرچین دیدهام این است که به کارکنان کمترین توجه می شود.

به کارکنان همانند یک ماشین نگاه میشود و از آنها کارهاي فیزیکی سخت انتظار میرود. به نظر من کارکنان به راحتی میتوانند سرنوشت مجموعه شما را تغییر دهند. بنابراین هم در انتخاب کارکنان و هم در سازماندهی و مدیریت آنها انرژي زیادي صرف کنید. هیچگاه در استخدام کارکنان به دنبال ارزانترین نیروهاي کاري نباشید. چرا که هزینه و خسارتی که بعداً در درازمدت عاید شما میشود بسیار زیاد خواهد بود. سعی کنید دستمزد واقعی و به موقع به کارکنان بدهید. مطمئن باشید از این سرمایه گذاري که انجام میدهید حداکثر سود را برداشت خواهید کرد. اکثر پرورش دهندگان از اینکه کارکنان خوب وجود ندارد گله مند هستند اما به نظرم در شرایط فعلی کارکنان خوب کم نیستند ولی پیدا کردن و استخدام آنها نیاز به اختصاص وقت و هزینه کافی است.

بر اساس توانایی افراد کار واگذار در واحد پرورش بلدرچین کنید

تعادل بین حجم کار اجرایی و کارکنان یکی از هنرهاي مدیر است. در صورتی که حجم کار زیاد است به کارکنان موجود فشار وارد نکنید چون خسارت آن بیش از جذب نیروي کاري جدید است. از دید انسانی به کار نگاه کنید و هیچگاه از صداقت کارکنان سوءاستفاده نکنید. انتظار نداشته باشید بدون توضیحات و رفتار مناسب، کارکنان از ماهیت و اهداف کار شما اطلاع داشته باشند. هر چند وقت یکبار جلساتی را به صورت خصوصی و عمومی با کارکنان داشته و در مورد اهداف خود و راهکارهاي رفع نواقص توضیح دهید. تا حد ممکن کارکنان را در امور تصمیم گیری مربوط به وظایف خود درگیر کنید تا از این طریق به آنها بهاداده و احترام گذاشته باشید. با دخالت همکاران نه تنها تصمیمات بهتري می گیرید بلکه انگیزه کارکنان را چند برابر میکنید.

واحد پرورش بلدرچین

بسیاري از مدیران به کارکنان به دید یک ماشین نگاه میکنند و انتظار دارند که کارکنان همانند یک ماشین دستوراتی که داده میشود به سرعت انجام دهند. اما در عمل ما با انسان هایی سروکار داریم که همانند ما هستند و داراي پیچیدگیهاي فکري و رفتاري زیادي هستند. بنابراین همانند ما میتوانند تغییرات روحی زیادي را تجربه کنند و از شرایط کار نیز درك مناسبی داشته باشند. به خلاقیت و صداقت کارکنان بهاي زیادي بپردازید چرا که اینها سرمایه هاي عظیم یک نیروي کار هستند که تأثیر قابل توجه ی در رشد کسب و کار شما خواهد داشت.

کارکنان قبل از استخدام در واحد پرورش بلدرچین توجیه شوند

باسواد بودن کارکنان پرورش بلدرچین یکی از ضروریات است. بنابراین حتی اگر به کارکنان با دستمزد کمتر و بیسواد دسترسی دارید فقط میتوانید در شرایطی که در کنار سایر کارکنان باسواد باشند آنها را بکار گیرد. با توجه به حساسیتی که بلدرچین نسبت به تغییرات دمایی دارد بنابراین در صورتی که مسئول مربوطه قادر به خواندن اعداد و ثبت اطلاعات نباشد مشکلات عدیدهاي را در کار پرورش ایجاد خواهد نمود.

در گزینش کارکنان توصیفی از شرایط داخل مجموعه داشته باشید. اگر لازم بود شرایط کار واقعی را از نزدیک به متقاضیان کار نشان داده و سپس اقدام به استخدام کنید. میتوانید براي اطمینان بیشتر فرصت یک هفتهاي کار آزمایشی نیز بدهید.

از کارکنان خانم هم در برخی از بخشها میتوانید استفاده کنید. هرچند شرایط کار در مجموعه پرورش بلدرچین نسبتاً سخت است اما بخش هایی همانند بخش جوجه کشی و کشتارگاه دقت زیادي لازم دارند که معمولاً خانم ها در کارشان ظرافت و دقت خوبی دارند.


درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از