اصول استخدام نیروی کار در مجموعه پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین بومی

اصول استخدام نیروی کار در مجموعه پرورش بلدرچین

اصول استخدام نیروی کار در مجموعه پرورش بلدرچین
امتیاز شما به این صفحه

اصول استخدام نیروی کار در مجموعه پرورش بلدرچین بومی

پرورش بلدرچین بومی : مطمئن باشید کارکنان خوبی که استخدام میکنید کارها را خیلی بهتر از شما انجام میدهند. شاید همکاران تازهوارد در اوایل کار مهارت هاي لازم را نداشته باشند اما با اختصاص وقت کافی به راحتی میتوانید آموزش هاي لازم را بدهید. در آموزش دادن زیاد عجله نکنید. شاید لازم باشد همکار شما حداقل یک دوره جوجه کشی را کاملاً از نزدیک ببیند تا بتواند مسئولیت کارهاي جوجه کشی را بعهده بگیرد. در سایر قسمت ها هم همین موارد صدق میکند. بنابراین معمولاً ماه اول را به عنوان کار آموزي در برنامه استخدام همکار جدید داشته باشید و در واگذاري کارها به وي اصلاً عجله نکنید.

روشی که من براي استخدام کارکنان پیشنهاد میکنم روش یک، دو، سه، شش و دوازده ماه است. یعنی در صورتی که فرد شرایط اولیه را داشت و در مصاحبه مورد تأیید نهایی شما قرار گرفت در ابتدا براي یک دوره حداکثر یک ماه همکاري را شروع کنید. اگر در پایان ماه طرفین رضایت داشتند براي یک دوره دو ماه آینده نیز قرارداد ببندید. بعد از دو ماه که در واقع سه ماه از شروع کار گذشته است، در صورت رضایت طرفین قرارداد را براي سه ماه دیگر تمدید کنید. و در نهایت بعد از سه ماه دوم میتوانید براي شش ماه آینده قرارداد را تمدید کنید. پس از آن هر چه به مدت بیشتري قراردادهاي کاري را تمدید کنید انگیزه افراد براي کار بیشتر میشود.

استخدام متقاضی مناسب در پرورش بلدرچین بومی

هر جاي کار اگر متوجه شدید که فرد متقاضی مناسب شما نیست بلافاصله اخراج کنید و در این کار اصلاً وحشت نداشته باشید. مطمئن باشید فرد جدید و مناسب را پیدا خواهید کرد. در صورتی که اصرار به حفظ نیروهاي نامناسب در مجموعه پرورش بلدرچین خود بکنید هم به خودتان و هم به کارکنان خسارت زیادي وارد خواهد شد. در زمان اخراج هم کلیه حقوق و مزایا و حتی کمی بیشتر نیز پرداخت کنید تا همکار با خاطره خوب شما را ترك کند. در یکی از واحدهاي پرورش بلدرچین که من همکاري داشتم مالک مجموع دائماً از یکی از کارکنان خود گلایه داشت و احساس نارضایتی میکرد. وقتی به بررسی موضوع پرداختم متوجه شدم همکار ایشان هر روز نامنظم در سر کار حاضر میشود، در حین کار هم هیچ توجهی به وظایف کاري نمیکند و حتی قابلاعتماد هم نیست.

پرورش بلدرچین بومی

پیشنهاد دادم که خیلی سریع باید این فرد اخراج شود و ایشان بسیار مقاومت میکردند و مهمترین دلیل ایشان کمبود نیروي کاري و سخت بودن شرایط کار مجموعه بود. اما با پیگیريهایی که انجام دادیم به سرعت توانستیم نیروي مناسب را پیدا کنیم. یکی از همکاران تاکید میکرد که هیچوقت از اخراج کردن فردي که مناسب شرایط شما نیست ناراحت نباشید چرا که با این کار به فرد اخراج شده آموزش میدهید که چگونه باید درست کار کند

حقوق کارکنان در پرورش بلدرچین بومی چقدر باشد؟

با توجه به شرایط خاص پرورش بلدرچین و پیچیدگی هایی که دارد کار در مجموعه پرورش بلدرچین جزو مشاغل سخت محسوب میشود. بنابراین باید حقوق و خدمات کافی براي کارکنان در نظر گرفت. در غیر این صورت پس از مدتی کارکنان فرسوده شده و از کار خسته میشوند و درست در زمانی که باید به کار کاملاً مسلط شده باشند کار را ترك میکنند و این مورد خسارت سنگینی به مجموعه وارد میکند.

دادن حقوق خوب میتواند به افزایش بازدهی کمک کند. حقوق باید متناسب با عملکرد کارکنان باشد. میتوانید یک حقوق ثابت براي کارکنان مشخص کرده و مابقی آن را بر اساس حجم کار هر بخش به صورت درصدي پرداخت کنید.

روشی که من چند بار تجربه کردهام و بسیار جواب گرفت هام این است که یک شرایط استاندارد تعریف کنید و سپس در صورتی که بهبودي نسبت به شرایط معمول و استاندارد، توسط کارکنان ایجاد شد پاداش قابل توجه ی بپردازید. به عنوان مثال اگر تلفات از 10 درصد کمتر شد به ازاي هر 1 درصد کاهش تلفات مثلاً 100 هزار تومان پاداش دهید. البته براي انجام این روش تشویق باید یک روش گزارش گیري مناسب و دقیق داشته باشید تا کسی نتواند با آمار ساختگی و یا تقریبی به این پاداش برسد.

بیمه کردن مجموعه و کارکنان چگونه باید انجام شود ؟

این است که حتماً از بیمه هاي مناسب استفاده کنید. بیمههایی همچون بیمه مستقیم کارکنان، بیمه با توجه به اهمیتی که بیمه در کاهش ریسک تولید دارد تنها توصی های که میتوانم داشته باشم هاي مسئولیت مدنی که کارکنان را در برابر حوادث داخل مجموعه پشتیبانی میکند.


درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از