افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور

افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور

افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور
امتیاز شما به این صفحه

افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور

پرورش بوقلمون به روش های صنعتی نیاز است که از موارد مد نظر قرار گیرد تا با اعمال آنها نتیجه مطلوبی عاید سرمایه گذاران گردد. در این گفتگو سعی شده تا به پاره ای از این نکات که جهت شروع پروش مفید و ضروری هستند اشاره شود.

گفتگو با مدیر ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

به نقل از ایرنا : ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻳﻚ روزه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ، ﻣﻴﺮﺣﺠﺖ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ از ﻣﺠﻤﻮع دو و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر 750 ﻫﺰار ﺟﻮﺟﻪ در ﮔﻴﻼن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻴﻼن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚ روزه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ در ﮔﻴﻼن واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚ روزه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را داراﺳﺖ.

پرورش بوقلمون

ظرفیت پرورش بوقلمون در کشور

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي دو واﺣﺪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 350 ﻫﺰار و ﻗﻄﻌﻪ در ﮔﻴﻼن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎدر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زودي در 600 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻣﻠﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚ روزه اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر دارد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد : ﭘﻨﺞ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن 500 گوشتی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را داراﺳﺖ و رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﺸﻮر را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزی

200 ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﮔﻴﻼن ﮔﻔﺖ:ﺑﺎ راه اﻧﺪازي اﻳﻦ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚ روزه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ دو واﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺰودي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 13 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ .

ﻛﺸﻮر از واردات ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﮔﻴﻼن 200 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از واردات ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﻄﻔﻪ دار ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز 350 ﺷﺪه و در ﺧﺮوج ارز ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .وي ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﻛﺸﻮر را ﮔﺮم در ﺳﺎل ذﻛﺮ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد : ﻃﺒﻖ 500 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

پرورش بوقلمون

ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻧﮋاد اﻓﺰود : وزن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎده ﻛﻪ در 12 اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 18 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻧﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﮔﻴﻼن ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎدر ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

عرضه گوشت وارداتی باعث جلو گیر از پرورش بوقلمون

بازار را آرام کرد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت : طرح تنظیم بازار واردات گوشت گرم از استرالیا، آسیانه میانه و نیوزیلند تا جایی ادامه دارد که قیمت های داخلی به تعادل برسد.

علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، با اشاره به آخرین وضعیت تنظیم بازار گوشت قرمز اظهار داشت روزانه بیش از ۱۰۰ تنگوشت قرمز جهت تنظیم بازار از طریق تأمین کنندگان وارد می شود که این میزان دوبرابر نیاز بازار گوشت داخل است. وی افزود در هیچ نقطه ای از پایتخت که بیشترین مصرف گوشت قرمز را دارد،

کمبود عرضه نداریم . ولی ادامه داد: با هماهنگی سازمان تعزیرات و وزارت صنعت و معدن ، قیمت گوشت در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار با نرخ مشخصی عرضه می شود، به طوریکه که دیگر خبری از عرضه گوشت با قیمت های ۵۰ و ۶۰ هزار تومان نیست.

به گفته این مقام مسئول هر کیلو لاشه گوسفندی با نرخ ۳۲ هزار ، ران پاک شده ۴۳ هزار و قلوه گاه و گردن کمتر از ۳۱ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و قصابی های منتخب عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش واردات گوشت خبر داد و گفت طرح تنظیم بازار واردات گوشت گرم از استرالیا، آسیانه میانه و نیوزیلند تا جایی ادامه دارد که قیمت های داخلی به تعادل برسد.

وی در خاتمه یادآور شد: کیفیت گوشت های استرالیا و نیوزیلند به مراتب بیشتر از گوشت داخلی است، ضمن آنکه این گوشت ها دارای استاندارهای بین المللی، کشتار حلال تحت نظارت مسئولان سازمان دامپزشکی هستند

کشف محموله های گوشت و تخم مرغ فاسد در آستارا

فرمانده نیروی انتظامی در پرورش بوقلمون بندر آستارا از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و سه هزار کیلوگرم تخم مرغ فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ رسول عزیزی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی قلعه محور اردبیل ، آستارا محموله گوشت فاسد مرغ را از یک کامیون و در عملیات دیگر محموله تخم مرغ فاسد را از ۲ خودرو نیسان کشف کردند. وی ارزش تقریبی محموله های کشف شده را ۳٫۸۵ میلیون ریال عنوان و اضافه کر.

محموله ها به شبکه دامپزشکی و چهار متخلف ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۵۲ ساله به مراجع قضایی تحویل شدند. وی ادامه داد با توجه به احتمال شیوع برخی از بیماری های مشترک دام و انسان، ماموران ایستگاه بازرسی قلعه در محور اردبیل – آستارا از ورود طیور، دام و فرآورده های خام دامی فاقد مجوز جلوگیری و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد می کنند.شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت و به عنوان یکی از ۲۰ شهر گردشگرپذیر کشور در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع است.

منبع : سایت ایرنا


 • قدم اول برای شروع یک جوجه کشی موفق
 • پرورش بوقلمون
 • پرورش بوقلمون آموزش
 • پرورش بوقلمون به روش سنتی
 • پرورش بوقلمون به روش صنعتی
 • پرورش بوقلمون بومی
 • پرورش بوقلمون خانگی
 • پرورش بوقلمون در خانه
 • پرورش بوقلمون در فضای باز
 • پرورش بوقلمون صنعتی
 • پرورش بوقلمون محلی
 • پرورش بوقلمون گوشتی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از