آموزش نگهداری مرغداری

وسایل مورد نیاز برای نگهداری جوجه

وسایل مورد نیاز برای نگهداری جوجه

وسایل مورد نیاز برای نگهداری جوجه وسایل مورد نیاز برای نگهداری جوجه : پرورش جوجه سنگ اول موفقیت هر مرغدار داشتن جوجه سالم است و هرگز نمی توان از جوجه مریض انتظار نتیجه مناسب داشت. برای این منظور باید جوجه را از مراکزی ...
0