انزال شتر مرغ

جفت گیری شتر مرغ

جفت گیری ، لقاح و انزال شتر مرغ

جفت گیری شترمرغ ، لقاح و انزال شتر مرغ جفت گیری شترمرغ : اویدا کت یا لولهٔ رحمی قرار دارد، صورت می گیرد . یعنی نر باید اسپرمش را داخل بدن ماده بریزد و برای انجام این فرآیند تمام شترمرغسانان نر، ...
0