بلوغ کاسکو

مراحل بلوغ کاسکوها

مراحل بلوغ کاسکوها

مراحل بلوغ کاسکوها مراحل بلوغ کاسکوها : وابستگی بیش از حد به گله به نظر می رسد در مقایسه با اغلب طوطیها، طوطیهای وحشی خاکستری برای بقای خودشان وابستگی بیشتری به گله دارند. در یک گله اگر یک طوطی احساس خطر کند، تمام گله ...
0