تخم نطفه دار

مرگ نطفه/جنین در داخل تخم

دلائل مرگ نطفه/جنین در داخل تخم نطفه دار

مرگ نطفه/جنین در داخل تخم تاثیر رطوبت در مرگ جنین/نطفه داخل تخم مرگ نطفه/جنین در داخل تخم : یکی از دلایلی که می تواند بر روی زندگی جنین یا نطفه داخل تخم تاثیر بگذارد رطوبت است. رطوبت محیط ی که تخم نطفه دار ...
2
چگونگی رشد جنین در داخل تخم

چگونگی رشد جنین در داخل تخم

چگونگی رشد جنین در داخل تخم چگونگی رشد جنین در داخل تخم : اگر یک مرغدار از چگونگی رشد جنین اطلاع داشته باشد بهتر می تواند از عوارض و ضایعات ممکن جلوگیری کند. این زمان در مورد مرغ ۲۱ روز است که ...
0