تعیین جنسیت

تعیین جنسیت شترمرغ

تعیین جنسیت شترمرغ نر و ماده جنسیت شترمرغ : پرندگان دارای مکانیسمی ژنتیکی جهت تعیین جنسیت هستند که بر اساس کروموزوم های نامتناجنس" Z" و "W" است. کروموزومهای جفت شده در زیرمیکروسکوپ قابل مشاهده نیستند. پرنده نر دارای دو کروموزم ZZ( ...
0