رطوبت دستگاه جوجه کشی چقدر باید باشد

دما و مدت زمان جوجه کشی

دما در جوجه کشی | مدت زمان جوجه کشی

دما در جوجه کشی | مدت زمان جوجه کشی دما در جوجه کشی : دما از المان های بسیار مهم در جوجه درآوری است که توسط مرغ مادر در زمان کرچ یا خوابیدن بر روی تخم های نطفه دار تامین می ...
0