زمان جوجه کشی شترمرغ

جوجه از تخم در آمده

جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه تازه متولد شده شترمرغ - جوجه از تخم در آمده جوجه از تخم در آمده شترمرغ سانان معمولاً جوجه' (جوجه تازه متولد، نوزاد) نامیده می شود (هر چند در آفریقای جنوبی جوجه شترمرغ را جوجه مرغ" مینامند) و از آغاز ...
0
دوره جوجه کشی شترمرغ

دوره جوجه کشی شتر مرغ

دوره جوجه کشی شتر مرغ - مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ دوره جوجه کشی میانگین مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ سانان 42 روز است . در ضمن میانگین زمان مشخصی برای دورهٔ جوجه کشی گونه های مختلف وجود دارد. ...
0
رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ - رشد جنین در تخم شترمرغ میزان رشد جنینی تخم شترمرغ در روز دهم جوجهکشی.Alb = آلبومین، All = آلانتوئیس، AS = اتاقکت هوایی هوایی، Ch = کوریون، EBC = حفره خارج جنینی، SAC = اتصال سرو آمنیویوتیکت، ...
0