پرورش مرغ گوشتی

پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخمی

پرورش مرغ گوشتی پرورش مرغ گوشتی : در شرایط روستایی معمولا پرورش مرغ گوشتی کمتر رایج است واز مرغ بیشتر برای تولید تخم استفاده می شود. در روستا معمولا مرغ های گوشتی و تخمی با هم نگهداری می شوند. اگر بخواهند یک مرغداری ...
0
جوجه کشی طبیعی مرغ

جوجه کشی طبیعی مرغ - پرورش و نگهداری مرغ

جوجه کشی طبیعی مرغ - پرورش و نگهداری مرغ جوجه کشی طبیعی مرغ پرورش جوجه (جوجه کشی) : رشد و پرورش جوجه به طور طبیعی توسط خود مرغ صورت می گیرد که در روستاها امکان پذیر است و معمولا در موقعی استفاده ...
0