پرورش بوقلمون سنتی

افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور

افزایش تولید جوجه بوقلمون صنعتی در کشور پرورش بوقلمون به روش های صنعتی نیاز است که از موارد مد نظر قرار گیرد تا با اعمال آنها نتیجه مطلوبی عاید سرمایه گذاران گردد. در این گفتگو سعی شده تا به پاره ای ...
0