ostrich egg

جوجه از تخم در آمده

جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه تازه متولد شده شترمرغ - جوجه از تخم در آمده جوجه از تخم در آمده شترمرغ سانان معمولاً جوجه' (جوجه تازه متولد، نوزاد) نامیده می شود (هر چند در آفریقای جنوبی جوجه شترمرغ را جوجه مرغ" مینامند) و از آغاز ...
0
بیرون آمدن جوجه شترمرغ

کمک به بیرون آمدن جوجه شترمرغ

زمان هچر شترمرغ - کمک به بیرون آمدن جوجه از تخم شترمرغ متأسفانه موارد کمک به جوجه کشی جهت خارج شدن از تخم زیاد است . در اکثر موارد این کمک به دلیل بی اطلاعی از فرآیند هج شدن است و ...
0