ostrich

بیرون آمدن جوجه شترمرغ

کمک به بیرون آمدن جوجه شترمرغ

زمان هچر شترمرغ - کمک به بیرون آمدن جوجه از تخم شترمرغ متأسفانه موارد کمک به جوجه کشی جهت خارج شدن از تخم زیاد است . در اکثر موارد این کمک به دلیل بی اطلاعی از فرآیند هج شدن است و ...
0