کتاب مدیریت و بیماری های قناری ، فنچ و مینا

کتاب مدیریت و بیماری های قناری ، فنچ و مینا

آموزش نگهداری قناری ، فنچ و مینا | مترجمین : دکتر حمیدرضا زارع پور ، دکتر سید حامد وزیری

دکتر محمدرضا احسان ( رزیدنت بیماری های طیور دانشگاه تهران ) زیر نظر : دکتر وحید کریمی ( استادیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه تهران )

 

قیمت : تماس بگیرید.